Healthy Mind In A Healthy Body

Նախագծի մասնակիցներ՝ 4-5րդ դասարանի սովորողներ:

Նախագծի նպատակը՝ Բանավոր խոսելու հմտությունների զարգացում:

Կարդալու, լսելու քննարկելու կարողությունների ձևավորում:

Տրված թեմայի շուրջ հարցերին պատասխանելու կարողության զարգացում:

Առողջ ապրելակերպի հանդեպ հետաքրքրության ձևավորում:

Ուսումնական նյութ՝ Was/Were-ի կիրառումը պարզ նախադասություններում:

Նախագծի ընթացքը՝

Կարդա հատվածը և պատմիր քո հետարքրքրությունների մասին սպորտում Read the text and say if you are fond of sports.
SPORT IS GOOD FOR HEALTH
Mike is 10. He is in the fourth form. He is fond of sports. He runs and does
exercises every day. Mike goes in for swimming. He is one of the best
swimmers at school. But he is not only a good swimmer. He is good at
basketball and tennis as well. His coach says: ‘Sport is important for your
health. You must do exercises. You must go in for sport.’

Answer the questionsՊատասխանիր հարցերին

 1. Is Mike fond of sports?
 2. What sport does he go in for?
 3. Is he good at basketball and tennis?
 4. Do you go in for sport?
 5. What sport are you good at?
 6. What do you do to be healthy?

ՈՒսումնական հատված՝

Now / Yesterday
I am at home today. / I was at home yesterday.
You are at the stadium. / You were in the gym yesterday.
He (She, It) is in the park. / He (She, It) was in the yard yesterday.
We are at the cinema. / We were at the theatre yesterday.
They are at the sportsground. / They were in the swimming-pool yesterday.

Արի խոսենք/ Let’s speak

Say what you were fond of (doing) when you were younger.

Do you like an active lifestyle?

Say where you were yesterday.

Say only was/wasn’t sentences about Lucy.
Example: Lucy wasn’t at school yesterday.
Lucy was at home.
She wasn’t at the cinema.
Use: at home, at school, at the cinema, at the theatre, at the stadium, in bed, in the park in the garden, in the gym, in the swimming-pool.

Let’s write!

Disagree.
Example: Mike is in bed.
No, he isn’t. He isn’t in bed.

 1. Mike is in bed.
 2. Jim likes tennis.
 3. They go in for basketball.
 4. Mary has got an earache.
 5. Lucy was at school yesterday.
 6. They were at the stadium last Friday

Write the sentences with yesterday.
Example: I am at home today.
I was at home yesterday.

 1. I am at home today. 5. They are in the park.
 2. We are at school. 6. Nick isn’t in the swimming-pool.
 3. She is in the garden. 7. My friends aren’t in London.
 4. My sister is in the gym. 8. Are you at the stadium?

How do I get to?

 • Who are you? Tell about yourself/ name, age, hobbies, activities/
 • Do you have any favourite books? What book gave you read? Tell and present that book. Would you advise that book to your friends?
 • Do you have friends? Who is your best friend and why? What do you appreciate in your friend?
 • What places do you like in Armenia? Where have you been? Where would you like to go and why?
 • What can you tell us about Armenia and London?
 • Tell about your favourite film/ series/ theatre.
 1. School-դպրոց
 2. Toy shop- խաղալիքների խանութ
 3. Bakery-հացաբուլկեղեն
 4. Library-Գրադարան
 5. Restaurant- Ռեստորան
 6. Museum- Թանգարան
 7. Main road- Գլխավոր ճանապարհ
 8. Book shop- Գրախանութ
 9. Bank- Բանկ
 10. Pet shop- Կենդանիների խանութ
 11. Post office- Փոստ
 12. Train station- Գնացքի կայան
 13. Bus station- Ավտոբուսի կայան
 14. Airport- Օդանավակայան
 15. East Street-Արևելյան փողոց
 16. West Street-Արևմտյան փողոց
 17. How do I get to the____________________?

Go straight on along Main Road. Turn left at West Street. Then, turn right at Station Road. It is next to the bookshop.

2. How do I get to the___________________?

Go straight on along Main Road. Go past the bakery and the toy shop. It’s on your right, opposite the red house.

3. Excuse me, how do I get to the_______________?

Go straight on along Main Road. Turn left at Middle Road. Then, turn right at Station Road. It is next to the post office.

4. How do I get to the___________?

Go straight on along Main Road. Turn left at West Street and go straight on. It is at the end of the street.

Vehicles

 1. Bus
 2. Train
 3. motorbike
 4. helicopter
 5. airplane