Մի մարդ տրտում նստել էր քարի տակ և քնեց մի պահ և զարթնեց և չէր ուզում տուն գնալ։ Եվ հանկարծ եկան երկու ճնճղուկ նստեցին քարին և մարդուն հարցրին, թե ինչո՞ւ նա տրտում է։ Եվ մարդն ասաց, որ տրտում է, որովհետև աղքատ է։ Ճնճղուկներն ասացին.Կխոստանա՞ս երբեք չասել ոչ ոքի, եթե քեզ ոսկու տեղ ցույց տանք։Եվ մարդը խոստացավ և երդվեց, և նրանք ասացին. Այդ քարի տակ յոթ կարաս ոսկի կա թաղած, հանիր և տուն տար և եթե ասես մեկին, թե որտեղից է ոսկին, իսկույն կմեռնես։Եվ մարդն ուրախացավ, գնաց յուր տուն, բրիչն առավ և գիշերով եկավ գաղտնի հանեց ոսկին և տարավ տուն, սկսեց փարթամանալ և շքեղ տներ շինել, ունեցավ ձիեր և ջորիներ և եզներ և ոչխարի հոտեր և այլ ամենայն ինչ, որ վայել է աշխարհ սիրողին:Եվ մի օր եզն ասաց մյուս եզան, թե. Ես ի՞նչ անեմ, ամեն օր անխնա լծում են ինձ։Էշը, որ նրան մոտիկ էր, ասաց. Վաղը սուտ հիվանդ եղիր և հազա: Երբ այդ տեսնեն, կխղճան և այլևս քեզ չեն լծի։Եվ այս լսելով, մարդը ծիծաղեց և մշակներին ասաց, թե այսօր չէ, վաղը, այսինչ նշան էշը հիվանդ եզան տեղ լծեք։ Մշակն առավոտյան էշը տարավ և լծեց մինչև իրիկուն և երբ տուն եկավ, էշն ասաց հիվանդ եզան.Ողորմելի եզնուկ, դու չգիտես, թե արտում ինչ էին ասում, ասում էին, թե այն հիվանդ եզը վաղը մորթենք, որ չսատկի: Լսիր ինձ և ոտքի կաց և առողջ եղիր, գնա լուծդ քաշիր, որ քեզ չմորթեն։ Քեզ համար ավելի լավ է բանել, քան կյանքից զրկվել։Այսպես ասաց էշը, որպեսզի այլևս իրեն չտանեն լծելու, որովհետև այդ օրը շատ էր աշխատել։ Եվ այս լսելով մարդը նորիծիծաղեց։Այն ժամանակ նրա կինն ասաց.Ո՜վ մարդ, մենք աղքատ էինք և հանկարծ հարստացանք և այսչափ ապրանքի ևլախլսո լակդպոո մդ;դպեմ ապդ խսխոլ։

Առաջադրանք:
Ի՞նչ է առակը:

Բլոգումդ ներկայացրու քո սիրած առակներից մի քանիսը։

Գյուղացին ու իր որդիները

Գյուղացու մահը մոտեցել էր: Նա ուզում էր, որ իրենից հետո որդիները լավ հողագործ դառնան: Նրանց հավաքեց ու ասաց. «Սիրելի՛ զավակներ, ես մի խաղողի վազի տակ գանձ եմ թաղել»: Հենց որ հայրը մահացավ, որդիները շտապ վերցրին բահերն ու թիերը և իրենց ամբողջ հողամասը մի լավ փորեցին: 
Ճիշտ է, նրանք գանձ չգտան, բայց այգին առատ բերք տվեց:
Առաջադրանք:
Ինչ է սովորեցնում առակը:

Փորձիր ինքնդ հորինել մեկ առակ։

Կետերի փոխարեն գրի՛ր յա, իա կամ եա: Բառարանով ստուգի՛ր՝ ճի՞շտ ես գրել

Միմյա նց, քվյարկություն,  որդյակ,  յասաման,  քիմյաական,  հեքյաթային,  ոսկյա ,  հրիական,  դաստյարակություն,  սենյակ,  կրիա ,  Անդրյա ս,  Եղիա զարյան,  կյանք: 
Որտեղ պետք է, կետի փոխարեն յ գրի՛ր: 

 Հա.ացք,  հա.ելի,  հո.ակապ,  մի.ացում,  ձի.արշավ,  տի.եզերական,  փակե.ի,  կա.արան,  խաբե.ություն,  է.ի,  գնա.ի,  բու.եր, տղա.ի,  Մարո.ի: 

Կետերը փոխարինի՛ր ր կամ ռ տառով (հարկ եղած դեպքում օգտվի՛ր ուղղագրական բառարանից): 

Առծիվ, արյուծ, մռմուռ, մարմար, մռմռոց, փռփռել, բա.բա.ել, առհամարհել, բա.ռձ, պա.րկել, : 

Գտիր հնչյունափոխված արմատների անհնչյունափոխ ձևերը:

Կիսատ-կես
հրեղեն-
առվակ-
կաղնուտ-
կուտակել-
գծագիր-
փոշեկուլ-
բուրավետ-
իջնել-
մամռապատ-

Упр.1 Какие гласные нужно выбрать, если известно спряжение глагола? Запишите слова.

 1. Реж(е,)шь (I спр.), отвеча(е,)шь (I спр.), ман(е,)шь (II спр.).
 2. Верт(,и)те (II спр.), крут(,и)те (II спр.), дума(,и)те (I спр.).
 3. Терп(я)т (II спр.), кле(ю,)т (II спр.), бор(ю,)тся (I спр.).

Упражнение 2.

Спишите пословицы. Вставьте пропущенные буквы и объясните их написание.

In class

Make sentences make hegative and interrogative

i go to school everday.

i dont to scool everday.

am i go to school everday.

We are good student

are we good student

we aren,t student

He spaks english very vell

does he spake english very well.

He spaks english very well.

aram is a good foodballer

is aram a good foodballer

They do a lot of exercises․
Do they do a lot of exercises?
They don’t do a lot of exercises.

We are looking at the book.
Are we looking at the book?
We aren’t looking at t he book

Ինքնաստուգում

Աշնան արևը

ծ՛

շնանը արևը նույնքան տարբեր է լինում, որքան և եղանակը, մեկ ուրախ, մեկ տխուր, մեկ մռայլ, մեկ ժպտերես։ Ավելի բարձր և հեռու է թվում։ Մեկ վառ փայլում է մաքուր երկնքում, մեկ կորչում թուխ անպերի ետևում։ Հենց աշնան արևն է անտառը ներկել դեղին, կարմիր, ոսկոգույն և մեզ նվիրել բնության գեղեցիք տեսարաններ։

Հոմանիշ—հականիշ

Կարծր—ամուր—փափուկ

Քնքուշ—նուրբ—կոպիտ

Ծածուկ—թաքուն—հայտնի

Մեղմը—չափաոր—կոպիտ

Ուրախ—զվարթ—տխուր

Հայոց լեզվի զարգացման փուլերը

Գրաբար, միջին հայերեն, աշխհարաբար (Արևմտահայերեն և Արեվելահայերեն

Время

сейчас ровно 12

сейчас ровно 10

сейчас ровно восемь

сейчас ровно четыре

сейчас ровно пять

сейчас ровно шесть

сейчас ровно семь

без четверти час

четверть одиннадцатого

без четверти одиннадцать

четверть двенадцатого

без четверти двенадцать

четверть первого

без четверти девять

Десять минут пятого

без двадцати пяти час

без четверти пять

без двадцати пяти шесть

пять минут седьмого

четверть двенадцатого

без двадцати десять

десять минут шестого

полчетвертого

19.10.2022

1.Տրված գոյականների ՝ ում կամ ինչի հարցին պատասխանող ձևերը տրական հոլով կազմիր։

Հեղինակին, ծովակալին,ճարտարապեին, տնտեսուհիյին, հավաստի,գագաթին,գինին էր,ձի էր,քույրիկ,գրքեր,աշուն,շարժում,տարիներ,տեր։

2.Կազմիր հետևյալ բառերի բացառականի ձևը;

Կատուից, ամիս,սիրուց, եղբորից,անկյունից, տղաից, ձնից, աքլորորից,դասընկերներից,անունից։

1.Читаем , отвечаем на вопросы и выполняем задания к тексту.

ЖУРАВЛЬ

Радостно слышать весною крики журавлей в небе. Прилет журавлей обещает близкое тепло. Любит этих птиц наш народ. Много сказок и песен сложил он о журавлях.

Журавль очень высок на ногах. У него большие крылья и длинные перья. Клюв журавля крепкий и острый.

Гнездо журавль вьет прямо в ямке на поле. На сухую траву журавлиха кладет два крупных яйца. Молодых журавлят родители уводят в кусты или в камыши.

Раненый журавль бросается на спину и бьет собаку ногами и клювом. Один охотник потерял глаз, когда хотел схватить раненого журавля.

Теперь охота на журавлей в нашей стране запрещена. (95 слов.) (По С. Аксакову.)

Ответить на вопросы:

1. Почему запрещена охота на журавлей?

2. Каков внешний вид журавля?

3. Где гнездятся журавли?

4. Чем опасен ранний журавль?

5.Как можно озаглавить рассказ?

Задания.

 1. Выпишите из текста имена собственные.
 2. Приведите примеры одушевленных и неодушевленных существительных.
 3. Выпишите по 3-4 примера существительных. Определите их род.
 4. Найдите в тексте существительные, которые не изменяются по числам. Определите их род.

2.В каком ряду все существительные являются одушевленными?

А) буйвол, воробей, зверь A

Б) народ, труп, студенчеств

В) робот, покойник, туз

Г) черт, эгоист, леший

3. В каком ряду все слова являются именами существительными?

1.Учительская , холодно,белый. A

2.Бег,приморский ,лесник;

3.Переход ,множество,острый;

4.Роща,набережная ,комната. A

4.В каком ряду расположены  имена существительные, которые употребляются только в  форме  множественного числа?

 1. ножницы, туфли, очки;
 2. именины, шорты, торты;
 3. потемки, городки, духи; A
 4. дома, сливки, игры.
 5. В каком ряду расположены  имена существительные, которые употребляются  только в форме  единственного числа?
 1. человек, листок, смелость;
 2. серебро, пшено, молоко;A
 3. родственник, молодец, родня;
 4. молодежь, железо, вопрос.

6.Просклоняйте следующие существительные по падежам:

собака

стол

море

7.Напишите род существительных.

Конь,море,стакан,день,станция,дом,пальто,площадь,обжора,папа,петух,собака,ночь,окно

թթուներ

 1. Ի՞նչ թթուներ կան բնության մեջ:
 2. Բնության մեջ կան լիքը թուներ կիտրոնաթթու, կաթնաթթու, ստամոկսաթթու, գորարաներում և լաբոռատորյաներում
 3. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն թթուները:
 4. ջրածնիծ և թթվային մնացորտից։
 5. Ինչպե՞ս կարող եք համոզվել ,որ տվյալ նյութը թթու է:
 6. պետքե ոկտագոռծել հայտնանյութ կամ ինդիկատոր որինա լակմոզը թթվի ազդետվությունից իր մանուշակագույնը գույն փոխում է կարմրի։
 7. Ինչպե՞ս պետք է վարվել թթուների հետ:
 8. թթուներ ունեն քայքայման նյութթեր որոնք շատ ուտիչ համ ունեն։